Δευτέρα, 30 Ιανουαρίου 2017

Επιλύθηκε οριστικά το θέμα της ονομασίας των οδών στα Φιλιατρά

Σύμφωνα με το άρθρο 19 του Ν. 4071/2012, το οποίο αντικατέστησε το άρθρο 8 του Ν. 3463/2006, «Η ονομασία συνοικιών, οδών και πλατειών, γίνεται με Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται ύστερα από εισήγηση του Τοπικού Συμβουλίου και τη σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής (Επιτροπής Ονομασίας και Μετονομασίας συνοικιών, οδών και πλατειών ΟΤΑ Ν. Μεσσηνίας που ορίζεται από το Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας Πελοποννήσου».

Από τη Δημοτική Κοινότητα Φιλιατρών ελήφθησαν αρχικά, οι με αριθ. 70/2009 και 133/2009 Αποφάσεις Δ.Σ., προκειμένου για τον ορισμό Επιτροπής, η οποία σύμφωνα με το άρθρο 101 του Ν. 3463/2006, ασχολήθηκε με την ονομασία και μετονομασία οδών στην Δ.Κ. Φιλιατρών. Η Επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη ότι η ονομασία και μετονομασία οδών και πλατειών συνδέεται με το γενικότερο ζήτημα της απονομής τιμής σε πρόσωπα, πόλεις κ.λπ. ή της διατηρήσεων της μνήμης ιστορικών συμβάντων ευρύτερης σημασίας, κατέληξε στην ονομασία όλων των ανωνύμων οδών που υπάρχουν στα Φιλιατρά, διατηρώντας τις ήδη υπάρχουσες ονομασίες οδών σύμφωνα με το χάρτη της Εφορίας.

Με την με αριθμό 40/2011 Απόφαση της Δημοτικής Κοινότητας Φιλιατρών, αποφασίστηκε ομόφωνα η ονομασία όλων των ανωνύμων οδών σύμφωνα με το χάρτη της Εφορίας και μετέπειτα με την με αριθμό 52/2014 Απόφαση της Δημοτικής Κοινότητας, επικαιροποιήθηκε η αριθ. 40/2011, προκειμένου να προχωρήσει η διαδικασία για την ονομασία όλων των ανωνύμων οδών της Δημοτικής Κοινότητας.

Κατόπιν αυτών και προκειμένου να ληφθεί σχετική Απόφαση από το Δημοτικό Συμβούλιο Τριφυλίας επί της εισηγήσεως της Δημοτικής Κοινότητας και δεδομένου ότι η σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής, κατά το Νόμο είναι υποχρεωτική και όχι δυνητική, αποστάλθηκαν η πρόταση του Δήμου Τριφυλίας, καθώς και όλες οι σχετικές μέχρι τώρα Αποφάσεις με το Σχέδιο Πόλης προκειμένου για τη σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής Ονοματοθεσίας του Ν. Μεσσηνίας.

Με το αριθ. πρωτ. 110237/4812/26-05-2016 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου διαβιβάστηκε στο Δήμο Τριφυλίας το με αριθμό 1/2016 Πρακτικό της Επιτροπής Ονοματοθεσίας, η οποία συνεδρίασε στις 19-05-2016 και ενέκρινε ομόφωνα το σύνολο των περιπτώσεων της ονομασίας και μετονομασίας των οδών της Δημοτικής Κοινότητας Φιλιατρών με τη γενική παρατήρηση, τα ονόματα των οδών πρέπει να φέρουν το όνομα, το επώνυμο και κατά περίπτωση την ιδιότητα του προσώπου που απονέμεται η ονομασία της οδού, εντός παρενθέσεως.

Έτσι, λοιπόν, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 29/2017 Απόφαση του Δ.Σ. Τριφυλίας εγκρίθηκε η οριστική ονομασία των οδών της Δ.Κ. Φιλιατρών.

Την εν λόγω Απόφαση του Δ.Σ. Τριφυλίας μπορείτε να δείτε πατώντας τον παρακάτω σύνδεσμο: