Τρίτη, 10 Μαΐου 2016

Παρατείνονται αυτοδίκαια οι ατομικές συμβάσεις προσωπικού στον τομέα της καθαριότητας των δήμων

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του ΥΠΕΣΔΑ, με βάση το άρθρο 76 του νόμου «Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις», παρατείνονται αυτοδικαίως οι συμβάσεις του προσωπικού που προσλήφθηκε για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών, εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών στον τομέα της καθαριότητας με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

Ο νόμος ψηφίστηκε την Παρασκευή 6/5/2016. Μετά τη σχετική νομοθετική ρύθμιση εξασφαλίζεται και η ομαλή καταβολή της μισθοδοσίας των εργαζομένων.