Τετάρτη, 11 Νοεμβρίου 2015

Ο Δήμος Τριφυλίας εκπονεί το Επιχειρησιακό του Πρόγραμμα για την περίοδο 2015-2019

Με την με  αριθμ. 300/30.10.2015 Απόφασή του, το Δημοτικό  Συμβούλιο ενέκρινε την Α’ Φάση του Επιχειρησιακού Προγράμματος 2015-2019 (Στρατηγικός Σχεδιασμός) του Δήμου.

Στον Στρατηγικό Σχεδιασμό του επιχειρησιακού Προγράμματος καθορίζονται οι στρατηγικοί στόχοι, οι αναπτυξιακές προτεραιότητες του Δήμου και καθορίζεται το αναπτυξιακό όραμα του Δήμου για την περίοδο αναφοράς, σύμφωνα με το οποίο καταρτίζονται οι Άξονες και τα Μέτρα του Προγράμματος.

Στο πλαίσιο αυτής της διαδικασίας, εκτός των άλλων, περιλαμβάνονται διαδικασίες διαβούλευσης με υπηρεσίες, κοινωνικούς φορείς, οργανώσεις ή ομάδες πολιτών και μεμονωμένα άτομα που δραστηριοποιούνται στην ευρύτερη περιοχή.

Μετά την διαβούλευση ακολουθεί η Β' Φάση του Επιχειρησιακού Προγραμματισμού, στην οποία   γίνεται η εξειδίκευση των Αξόνων και Μέτρων σε συγκεκριμένους Στόχους. Ενσωματώνονται οι παρεμβάσεις, οι δράσεις και τα έργα που πρόκειται να υλοποιηθούν την επόμενη χρονική περίοδο σε όλους τους τομείς των αρμοδιοτήτων του Δήμου (περιβάλλον, υποδομές, κοινωνική μέριμνα, κ.ο.κ.). Επίσης, περιλαμβάνονται στόχοι και δράσεις για τη βελτίωση της εσωτερικής οργάνωσης και λειτουργίας του Δήμου.

Ο Δήμος Τριφυλίας, στο πλαίσιο της ολοκλήρωσης της Α' Φάσης του Επιχειρησιακού Προγράμματος 2015-2019 (Στρατηγικός Σχεδιασμός) καλεί τους δημότες και τους φορείς του Δήμου να συμμετάσχουν στο Στρατηγικό Σχεδιασμό του Δήμου και να συνδράμουν ενεργά, διατυπώνοντας τις απόψεις τους και να προτείνουν δράσεις που πιστεύουν ότι θα συμβάλουν στην ανάπτυξη της περιοχής και στη βελτίωση της λειτουργίας του Δήμου και των υπηρεσιών του.

Η διαδικασία διαβούλευσης διαρκεί σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις τουλάχιστον δύο (2) εβδομάδες και πραγματοποιείται με την κατάθεση προτάσεων από όλους τους φορείς που δραστηριοποιούνται στην περιοχή αλλά και τους πολίτες του Δήμου.

Η περίοδος διαβούλευσης για το Δήμο Τρίφυλίας, ξεκινά από σήμερα Τετάρτη 11/11/2015 έως την Παρασκευή 27/11/2015 και μπορεί να πραγματοποιηθεί με έγγραφη κατάθεση των προτάσεων ή και μέσα από την συμπλήρωση του ερωτηματολογίου που έχει συνταχθεί για το σκοπό αυτό και έχει αναρτηθεί στην ηλεκτρονική σελίδα του Δήμου, www.dimostrifylias.gr.

Οι έγγραφες εισηγήσεις του ερωτηματολογίου ή οι έντυπες απαντήσεις, θα κατατίθενται στα Κ.Ε.Π. του Δήμου και στο Αυτοτελές Γραφείο Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής, ή θα αποστέλλονται με e-mail στη διεύθυνση dimtrifylias@gmail.com.

Το σχέδιο του Στρατηγικού Σχεδιασμού του Επιχειρησιακού Προγράμματος 2015-2019, βρίσκεται αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Δήμου Τρίφυλίας, www.dimostrifylias.gr, με την ένδειξη «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ». Στον ίδιο ιστότοπο θα βρείτε το σχετικό ενημερωτικό δελτίο τύπου και το έντυπο του ερωτηματολογίου.

Η ανακοίνωση κλείνει με το εξής:

"Η Δημοτική Αρχή, αναγνωρίζοντας το δικαίωμα όλων των πολιτών και των τοπικών φορέων του Δήμου στη διαμόρφωση του αναπτυξιακού οράματός της για την περιοχή και στον καθορισμό της στρατηγικής για την επίτευξή του, προσδοκά στην ενεργή συμμετοχή όλων."