Τρίτη, 10 Μαρτίου 2015

Η ΕΡΓΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ ανάδοχος στο έργο ολοκλήρωσης του τμήματος Γαργαλιάνοι-Ρωμανός

Πραγματοποιήθηκε τελικά στις 10 Φεβρουαρίου η πολυαναμενόμενη δημοπράτηση για το έργο ολοκλήρωσης του δρόμου Γαργαλιάνοι-Ρωμανός της Εθνικής Οδού Κυπαρισσίας-Φιλιατρά-Πύλος. Το έργο μήκους 12 χιλιομέτρων, που ξεκίνησε με χρηματοδότηση από το ΠΕΠ του Γ ΚΠΣ και σύμβασης ύψους 13 εκ. ευρώ, δεν ολοκληρώθηκε ποτέ λόγω οικονομικών προβλημάτων που προέκυψαν κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης.

Προσωρινός ανάδοχος για το έργο αναδείχθηκε η Εργοδυναμική Πατρών με ποσοστό έκπτωσης 50,24%. Η διάρκεια υλοποίησης της σύμβασης 6 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. Στόχος είναι το έργο να έχει ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του 2015.  

Το κόστος του έργου είναι 10 εκ.ευρώ (ποσό με ΦΠΑ) και Φορέας Υλοποίησης του έργου είναι η Περιφέρεια Πελοποννήσου. Το έργο είναι ενταγμένο στο ΕΣΠΑ και συγκεκριμένα στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δυτικής Ελλάδας - Πελοποννήσου – Ιονίων Νήσων 2007 - 2013.  

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΈΡΓΩΝ
Το έργο περιλαμβάνει τα επιμέρους έργα:
Έργα οδοποιίας: Κύρια οδός
Για την ολοκλήρωση των έργων οδοποιίας της κύριας οδού προβλέπονται συνοπτικά οι κατωτέρω εργασίες:
Χ.Θ. 0+000,00 – Χ.Θ. 1+150,00 (L=1,15 χλμ.): Διάνοιξη και κατασκευή της οδού.
Χ.Θ. 1+150,00 – Χ.Θ. 4+500,00 (L=3,35 χλμ.): Κατασκευή της τελικής στάθμης των ασφαλτικών.
Χ.Θ. 4+500,00 – Χ.Θ. 8+850,00 (L=4,35 χλμ.): Κατασκευή της τελικής στάθμης της οδοστρωσίας και όλων των ασφαλτικών καθώς και των πλευρικών διαμορφώσεων (τάφροι, πρανή).
Χ.Θ. 8+850,00 – Χ.Θ. 9+050,00 (L=0,20 χλμ.): Διάνοιξη και κατασκευή της οδού.
Χ.Θ. 9+050,00 – Χ.Θ. 11+250,00 (L=2,20 χλμ.): Κατασκευή της τελικής στάθμης της οδοστρωσίας και όλων των ασφαλτικών καθώς και των πλευρικών διαμορφώσεων (τάφροι, πρανή).
Χ.Θ. 11+250,00 – Χ.Θ. 11+844,64 (L=0,60 χλμ.): Ολοκλήρωση της διάνοιξης και κατασκευή της οδού.
 

Ισόπεδοι κόμβοι
Στο οδικό τμήμα προβλέπεται να κατασκευαστούν τέσσερις ισόπεδοι κόμβοι:
α) Σύστημα δύο ισόπεδων κόμβων (κόμβος Γαργαλιάνων) περί τη Χ.Θ. 0+700 που θα συνδέει το οδικό τμήμα με τους οικισμούς Γαργαλιάνοι και Μαραθόπολη.
β) Ισόπεδος κόμβος Βρωμονερίου περί τη Χ.Θ. 4+550 που θα συνδέει το οδικό τμήμα με την οδό Γαργαλιάνων – Βρωμονερίου.
γ) Ισόπεδος κόμβος Τραγάνας περί τη Χ.Θ. 9+000 που θα συνδέει το οδικό τμήμα με την Επαρχ. οδό Μαραθόπολης – Τραγάνας – Κορυφασίου.
δ) Ισόπεδος κόμβος Χώρας – Ρωμανού περί τη Χ.Θ. 11+600 που θα συνδέει το οδικό τμήμα με την Εθνική οδό Κυπαρισσίας – Χώρας – Πύλου.
 

Αποκατάσταση Οδών
θα κατασκευαστούν οδοί αποκαταστάσεων με τυπική διατομή τύπου ε2 που είναι οι:
ΑΟΔ. 01: Αποκατάσταση της Υφιστάμενης Εθνικής Οδού που συνδέει το οδικό τμήμα με την πόλη των Γαργαλιάνων. (Μήκος 461μ – Διατομή ε2).
ΑΟΔ. 02: Αποκατάσταση της Υφιστάμενης Επαρχιακής Οδού Γαργαλιάνων – Μαραθούπολης. (Μήκος 361μ – Διατομή ε2).
ΑΟΔ. 07: Αποκατάσταση τμήματος της οδού Γαργαλιάνων – Βρωμονερίου για να διαμορφωθεί ο ισόπεδος κόμβος Βρωμονερίου από ΧΘ 4+450 έως 4+600 της κύριας οδού. (357μ – Διατομή ε2).
ΑΟΔ. 12: Παραλλάσσεται τμήμα της Επαρχιακής Οδού Μαραθούπολης – Τραγάνας για να διαμορφωθεί κατάλληλα ο ισόπεδος κόμβος Τραγάνας στη Χ.Θ. 9+000 της Αρτηρίας. (Μήκος 253μ - Διατομή ε2).
ΑΟΔ. 13: Αποκατάσταση τμημάτων της υφιστάμενης Εθνικής Οδού Χώρας – Πύλου και της Κοιν. Οδού Πετροχωρίου για να διαμορφωθεί ο ισόπεδος κόμβος Χώρας – Ρωμανού στην ΧΘ 11+600 της κύριας οδού. (Μήκος 336μ – Διατομή ε2).
ΑΟΔ. 14: Αποκαθιστά τμήμα της Επ. Οδού Μαραθούπολης – Τραγάνας – Κορυφασίου για τη διέλευση της κάτωθι της γέφυρας Σελά. (Μήκος 200μ – Διατομή ε2).
Επίσης θα κατασκευαστούν οδοί αποκαταστάσεων με τυπική διατομή τύπου η1 πλάτους 4,00μ και 5,50μ.
 

Τυπικές διατομές
Η τυπική διατομή της κύριας οδού δύο λωρίδες κυκλοφορίας πλάτους 3,75 μ. η κάθε μία, λωρίδα καθοδήγησης πλάτους 0,25 μ., σταθεροποιημένο έρεισμα πλάτους 0,75 μ. και στη συνέχεια μη σταθεροποιημένο έρεισμα πλάτους 1,00 μ. Αντιστοιχεί περίπου στην τυπική διατομή β2 των ΟΜΟΕ. Στις θέσεις ορυγμάτων πέραν της τριγωνικής τάφρου (ή τραπεζοειδούς όπου απαιτείται για λόγους αποχέτευσης της οδού) προβλέπεται αναβαθμός πλάτους 1,00 μ. στο ύψος της στάθμης χωματουργικών. Στα ψηλά επιχώματα προβλέπεται διαπλάτυνση της πλευρικής διαμόρφωσης για την τοποθέτηση στηθαίων σύμφωνα με τις ΟΜΟΕ – ΣΑΟ.
Για τις αποκαταστάσεις οδών του υφιστάμενου οδικού δικτύου προτείνονται για μεν τους ασφαλτοστρωμένους η διατομή (7,0/8,0μ.) τύπου (ε2-ΟΜΟΕ) για τους δε αγροτικούς η διατομή (η1-ΟΜΟΕ πλάτους 4,00 μ. και 5,50 μ.).
 

Τεχνικά έργα
Προβλέπεται η Ολοκλήρωση της κατασκευής της γέφυρας στη Χ.Θ. 1+000 καθώς επίσης και της ημιτελούς γέφυρας στη Χ.Θ. 10+779 (γέφυρα Σελά) συνολικού ανοίγματος 80,0μ.

Υδραυλικά έργα, 8 ιρλανδικές διαβάσεις. Θα κατασκευαστούν τάφροι ανεπένδυτες και επενδεδυμένες (τριγωνικής ή τραπεζοειδούς διατομής) τόσο στο σώμα της οδού όσο και πλευρικά, στο φρύδι του ορύγματος και στο πόδι του επιχώματος.
Υπόνομοι: Τροφοδοτούνται από τα φρεάτια εισόδου (τριγωνικών τάφρων ορυγμάτων της οδού) και εκβάλλουν στο φυσικό έδαφος σε θέσεις που διασφαλίζουν την απορροή προς κατάντη φυσικούς αποδέκτες. Συνολικά θα κατασκευασθούν επτά (7) υπόνομοι.

Στραγγιστήριο: Θα κατασκευαστεί στραγγιστήριο σύμφωνα με την εγκεκριμένη οριστική υδραυλική μελέτη αριστερά της αριστερής οριογραμμής της οδού κάτω από την προβλεπόμενη τριγωνική τάφρο στην χιλιομετρική θέση από 0+858 μέχρι 0+754 όπου εκβάλλει στον οχετό Ο2Α (Φ400) και από 0+710 μέχρι 0+615 όπου εκβάλλει στον οχετό Ο2 (2Φ1000).
Σήμανση – Ασφάλιση οδού.

 
Για την Σήμανση – Ασφάλιση τοποθετούνται:
— Στηθαία ασφαλείας ικανότητας συγκράτησης Ν2, λειτουργικού πλάτους W4 για 5 825 μέτρα, λειτουργικού πλάτους W7 για 9 640 μέτρα και ικανότητας συγκράτησης Η2, λειτουργικού πλάτους W4 280 μέτρα.

— Πλευρικές πληροφοριακές πινακίδες επιφάνειας 75 m2, 115 πινακίδες ρυθμιστικές, 15 πινακίδες επικίνδυνων θέσεων, 200 στύλοι πινακίδων, 60 Πλαστικοί οριοδείκτες οδού, 3 050 ανακλαστήρες και χρησιμοποιείται ειδικό χρώμα για 10 000 m2 οριζόντιας σήμανσης. 


Πηγή