Τετάρτη, 11 Φεβρουαρίου 2015

Δέκα (10) νέες θέσεις εργασίας στο Δήμο Πύλου-Νέστορος

Ανακοίνωση για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δέκα (10) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Πύλου-Νέστορος που εδρεύει στην Πύλο Μεσσηνίας και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα:

1 ΔΕ Ηλεκτρολόγος

4 ΔΕ Εργάτες Ύδρευσης

1 ΥΕ Εργάτης Βιολογικού Καιθαρισμού

1 ΤΕ Ηλεκτρολόγος

2 ΔΕ Υδραυλικοί

1 ΔΕ Υδραυλικός Βιολογικού Καθαρισμού

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΈΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Πύλου-Νέστορος, Πλατεία Νέστορος, Τ.Κ. 24001 Πύλος Μεσσηνίας, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Προσωπικού, υπόψιν κου Δημήτριου Αρβανίτη (τηλ. επικοινωνίας: 2723360248).

Παρακάτω θα βρείτε: