Πέμπτη, 29 Ιανουαρίου 2015

Ο Δήμαρχος Τριφυλίας στην Περιφερειακή Συνέλευση της Ε.Ε.

24 τοπικοί πολιτικοί ιθύνοντες προερχόμενοι από ολόκληρη την ελληνική επικράτεια διορίστηκαν επισήμως στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών (ΕτΠ), στην πολιτική συνέλευση των τοπικών και περιφερειακών αρχών της ΕΕ. Η αντιπροσωπεία θα συμμετέχει στην ΕτΠ εκπροσωπώντας τα συμφέροντα των περιφερειών και των δήμων της Ελλάδας στην ΕΕ κατά την επόμενη πενταετία.

Η ελληνική αντιπροσωπεία –η οποία απαρτίζεται από 12 τακτικά μέλη και 12 αναπληρωτικά μέλη– θα αποτελέσει τμήμα της νέας 350μελούς Ολομέλειας της ΕτΠ που εγκαινιάζει τον επόμενο μήνα μια νέα πενταετή θητεία.

Κατά την έναρξη της νέας θητείας της ΕτΠ, η αντιπροσωπεία της Ελλάδας θα ενώσει τις δυνάμεις της με τις περιφερειακές και τις τοπικές εθνικές αντιπροσωπείες όλων των κρατών μελών της ΕΕ. Η ΕτΠ υπάρχει από το 1994, μετά την υπογραφή της Συνθήκης του Μάαστριχτ, και συστάθηκε με στόχο να παρασχεθεί στις τοπικές και περιφερειακές αρχές της Ευρώπης η δυνατότητα να εκφράζουν τις απόψεις τους εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα 350 μέλη της ΕτΠ απαιτείται να είναι, στο σύνολό τους, αιρετοί πολιτικοί της χώρας τους οι οποίοι εκλέγονται στον δήμο ή στην περιφέρειά τους. Οι τοπικοί και περιφερειακοί πολιτικοί ιθύνοντες συνεδριάζουν στις Βρυξέλλες έως έξι φορές ετησίως για την εξέταση πολιτικών προτεραιοτήτων και την έκδοση γνωμοδοτήσεων σχετικά με τη νομοθεσία της ΕΕ.

Η ελληνική αντιπροσωπεία θα πραγματοποιήσει την πρώτη συνεδρίασή της στις 11-12 Φεβρουαρίου στις Βρυξέλλες στο πλαίσιο της πρώτης συνόδου ολομέλειας που θα σηματοδοτήσει τη νέα θητεία της ΕτΠ, κατά τη διάρκεια της οποίας το σύνολο των μελών θα εκλέξει τον Πρόεδρο και τον πρώτο Αντιπρόεδρο της Συνέλευσης.


 
Πηγή