Δευτέρα, 10 Δεκεμβρίου 2018

Προκηρύχθηκε ο διαγωνισμός για τον διορισμό Τεχνικού Συμβούλου στο ΣΔΙΤ Απορριμμάτων Πελοποννήσου

Προκηρύχθηκε από την Περιφέρεια Πελοποννήσου ο διαγωνισμός για την επιλογή αναδόχου με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου στο έργο της Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Απορριμμάτων μέσω ΣΔΙΤ, έργο που υπεγράφη τον περασμένο Ιούνιο και πρόκειται να σύντομα να μπει σε φάση υλοποίησης. 

Σύμφωνα με τα έγγραφα της προκήρυξης, ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, ενώ η προθεσμία εκτέλεσης του έργου έχει οριστεί σε 24 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.

Το κριτήριο ανάθεσης είναι η «πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά» βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας τιμής και η ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών θα είναι η τελευταία ημέρα του έτους, Δευτέρα, 31-12-2018, στις 15:00 μ.μ., η δε αποσφράγισή τους θα πραγματοποιηθεί μία εβδομάδα αργότερα, την Δευτέρα, 07-01-2019, στις 11:00 π.μ..

Όπως ορίζεται στην προκήρυξη, κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό για διάστημα 13 μηνών, από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών, σύμφωνα με τη σχετική διάταξη του Ν. 4412/2016.

Η συνολική προεκτιμώμενη αμοιβή για τις υπηρεσίες του Τεχνικού Συμβούλου ανέρχεται σε 1.154.197,40 ευρώ (ποσό χωρίς ΦΠΑ, συμπεριλαμβανομένων των απρόβλεπτων δαπανών / ποσό με ΦΠΑ: 1.927.204,78 ευρώ). 


Ένα σημαντικό περιβαλλοντικό έργο για την Πελοπόννησο 

Υπενθυμίζεται ότι το εν λόγω έργο είναι το μεγαλύτερο ΣΔΙΤ διαχείρισης απορριμμάτων που υπογράφηκε στη χώρα και το τέταρτο κατά χρονολογική σειρά που μπαίνει σε τροχιά υλοποίησης, μετά από αυτά της Δυτικής Μακεδονίας, της Περιφέρειας Ηπείρου και των Σερρών.

Το έργο προβλέπει την κατασκευή 3 Μονάδων Επεξεργασίας (με ΧΥΤΥ) στις τοποθεσίες Παλιοχούνη Αρκαδίας (Δήμος Τρίπολης), Σκάλα Λακωνίας (Δήμος Ευρώτα) και Καλλιρόη Μεσσηνίας (Δήμος Οιχαλίας), 2 Σταθμών Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) σε Νέα Κίο (Αργολίδα) και Σπαθοβούνι (Κορινθία) με την επιφύλαξη δημιουργίας περισσότερων σταθμών μελλοντικά, προκειμένου να μειωθεί το κόστος μεταφοράς των απορριμμάτων καθώς και τις μεταφορές από τους 2 Σταθμούς Μεταφόρτωσης στις ΜΕΑ.

Το ΣΔΙΤ Απορριμμάτων υλοποιεί το μεγαλύτερο μέρος του ΠΕΣΔΑ Πελοποννήσου, λειτουργεί παράλληλα με τα Τοπικά Σχέδια Ανακύκλωσης στην πηγή των Δήμων, ενώ έχει μηδενικό ενεργειακό αποτύπωμα. Η ετήσια δυναμικότητα της Μονάδας ανέρχεται σε 200.000 τόνους.

Η κατασκευαστική περίοδος προβλέπεται να διαρκέσει 24 μήνες και η περίοδος λειτουργίας 27 έτη. Η χρηματοδοτική συμβολή του ΕΣΠΑ, στο έργο με συνολικό προϋπολογισμό 158 εκατ. ευρώ, ανέρχεται σε 66 εκατ. ευρώ. Ανάδοχος είναι η ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή.

Στη διάρκεια της περιόδου κατασκευής πρόκειται να δημιουργηθούν 600 θέσεις εργασίας, ενώ στην περίοδο λειτουργίας υπολογίζονται σε 200 μόνιμες θέσεις, χωρίς να συνυπολογίζονται οι έμμεσες θέσεις απασχόλησης στους τομείς των μεταφορών, της εμπορίας και της διαχείρισης ανακυκλώσιμων υλικών.

Πηγή