Δευτέρα, 14 Μαΐου 2018

Οι ηλεκτρονικές δημόσιες συμβάσεις φέρνουν εξοικονόμηση 19,5% στον κρατικό κουμπαρά

Σημαντικά οφέλη αποκομίζει το ελληνικό Δημόσιο, αλλά και οι συμμετέχουσες επιχειρήσεις, από την πλήρη λειτουργία του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ). Το 2017 υπολογίζεται συνολικά, να εξοικονομήθηκε (σε σχέση με τον προϋπολογισμό) ποσοστό 19,5% έναντι 9,5% για το 2016 και 8,4% για το 2015. Τα ανωτέρω ποσοστά μεταφράζονται σε μείωση δαπάνης κατά περίπου €190 εκατ. για το 2017, κατά €46 εκατ. το 2016 και κατά €25 εκατ. το 2015.

Ειδικά το 2017, αποτέλεσε ορόσημο για τις δημόσιες συμβάσεις στην Ελλάδα, καθώς συνέπεσε με την ολοκλήρωση της παραμετροποίησης του ΕΣΗΔΗΣ, ώστε να υποστηρίζει το σύνολο των διαδικασιών σύναψης για διαγωνισμούς άνω των €60.000. Ως αποτέλεσμα, πλέον, το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ) του ΕΣΗΔΗΣ εδραιώνεται ως ο κεντρικός ηλεκτρονικός κόμβος -σημείο αναφοράς- για τις Δημόσιες Συμβάσεις στην Ελλάδα.

Μέχρι σήμερα, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιοποίησε το υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης, η λειτουργία του ΕΣΗΔΗΣ μεταφράζεται σε 17.218 δημοσιευμένους ηλεκτρονικούς διαγωνισμούς (συνολικής αξίας άνω των €8,9 δις) και σε 51.360 υποβληθείσες ηλεκτρονικές προσφορές. 

Οι αριθμοί 

Στο σύστημα υπάρχουν 15.548 εγγεγραμμένοι οικονομικοί φορείς, ενώ ο μηνιαίος μέσος αριθμός συμμετοχής οικονομικών φορέων για την υποβολή προσφοράς είναι 903 φορείς, αυξημένοι κατά 10,3% σε σχέση με 2016. Στο ΕΣΗΔΗΣ υπάρχουν 1.283 φορείς του Δημοσίου, ενώ ήδη έχουν εκπαιδευτεί 8.000 δημόσιοι υπάλληλοι και 7.000 υπάλληλοι οικονομικών φορέων.

Σε ό,τι αφορά τη λειτουργία του ΕΣΗΔΗΣ στον τομέα των δημοσίων έργων την περίοδο 2014-2018, το σύστημα χειρίστηκε: 1.350 δημοσιευμένους ηλεκτρονικούς διαγωνισμούς (συνολικής αξίας άνω των €1,9 δις) και 10.828 υποβληθείσες ηλεκτρονικές προσφορές. Στο μεταξύ, 3.143 χρήστες φορέων του Δημοσίου βρίσκονται στο ΕΣΗΔΗΣ, όπως και 423 φορείς του Δημοσίου, 2.889 χρήστες οικονομικών φορέων (επιχειρήσεων). 

Οφέλη 

Τα βασικά οφέλη από τη λειτουργία του ΕΣΗΔΗΣ έγκεινται, μεταξύ άλλων, στον εκσυγχρονισμό του χώρου των δημοσίων συμβάσεων προς όφελος της διαφάνειας, της εξοικονόμησης πόρων και κυρίως, της ενίσχυσης του ανταγωνισμού. Επίσης, επιτυγχάνεται αυτοματοποίηση, επιτάχυνση, απλούστευση και τυποποίηση των διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, καθώς και μείωση του κόστους συμμετοχής στους διαγωνισμούς για τις επιχειρήσεις.

Επιπλέον, το ΕΣΗΔΗΣ υποστηρίζει τη δυνατότητα χρήσης νέων μοντέλων και πρακτικών (όπως συμφωνίες-πλαίσιο, ηλεκτρονικές δημοπρασίες δημοσίων συμβάσεων, δυναμικά συστήματα αγορών, διαχείριση ηλεκτρονικών καταλόγων προϊόντων).

Επίσης, το σύστημα εξασφαλίζει την πλήρη διαφάνεια των διαδικασιών, τη βελτίωση της επικοινωνίας και την ίση μεταχείριση των εμπλεκομένων. Παρέχει πληρέστερη πληροφόρηση σε πραγματικό χρόνο, ενώ είναι ένα ανοικτό σύστημα προσβάσιμο σε όλους, μέσα από το οποίο κάθε πολίτης είναι, πλέον, σε θέση να γνωρίζει ποιος αγόρασε, τι, από ποιόν και σε ποιες τιμές.

Πηγή