Πέμπτη, 13 Οκτωβρίου 2016

Παρέμβαση σχετικά με το δικαίωμα σύνταξης εξαρτημένων τοπογραφικών διαγραμμάτων από το ΤΕΕ/Τμ. Πελοποννήσου

Το Τ.Ε.Ε. Πελοποννήσου με νέα παρέμβασή του στους εμπλεκόμενους φορείς, αναφέρεται στο θέμα του δικαιώματος των Μηχανικών που αφορά τη σύνταξη εξαρτημένων τοπογραφικών διαγραμμάτων.

Συγκεκριμένα η Πρόεδρος Χαρίκλεια Τσιώλη στην επιστολή της αναφέρει:
“Θέμα : Δικαίωμα σύνταξης εξαρτημένων τοπογραφικών διαγραμμάτων.
Με αφορμή διαμαρτυρίες Μηχανικών-μελών του Τ.Ε.Ε. Πελοποννήσου που καταγγέλλουν ότι επανειλημμένως συντάσσονται εξαρτημένα τοπογραφικά διαγράμματα από μη έχοντες αυτό το δικαίωμα, σχετικά ερωτήματα Υπηρεσιών και εμπλεκομένων εν γένει μερών και σε συνέχεια παλαιοτέρων εγγράφων μας επί του ιδίου θέματος, επανερχόμαστε και σας γνωρίζομε τα εξής:
Η εκπόνηση και υπογραφή τοπογραφικών διαγραμμάτων εξαρτημένων από το Ελληνικό Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς του έτους (Ε.Γ.Σ.Α. ’87) διέπεται από συγκεκριμένη Νομοθεσία και ειδικό πλαίσιο κανόνων, όπου περιγράφονται τα απαιτούμενα επαγγελματικά δικαιώματα και τα προσόντα των Μηχανικών που εκ του κύκλου σπουδών τους και του γνωστικού αντικειμένου δύνανται να παρέχουν τις ανωτέρω υπηρεσίες Μηχανικών προς διασφάλιση του δημοσίου συμφέροντος και των συναλλαγών. Συγκεκριμένα εκ των:
1) Ν. 4663/1930 (άρθρα 3 & 4)
2) Ν.Δ. 4564/1966 (παρ. 1 του άρθρου 3)
3) Β.Δ. 769/1972 (άρθρο μόνο)
4) υπ΄αριθ. 451/2010 γνωμοδότησης του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (Τμήμα Β’)
5) υπ΄ αριθ. 267/2016 απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας (Τμήμα Δ’) προκύπτει ότι:
αποκλειστικό δικαίωμα σύνταξης τοπογραφικών διαγραμμάτων εξαρτημένων από το Ελληνικό Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς (Ε.Γ.Σ.Α. ’87) έχουν οι Διπλωματούχοι Αγρονόμοι Τοπογράφοι Μηχανικοί και οι Διπλωματούχοι Πολιτικοί Μηχανικοί (απόφοιτοι Α.Ε.Ι. – μέλη Τ.Ε.Ε.).
Επίσης, περιορισμένα δικαιώματα σύνταξης τοπογραφικών διαγραμμάτων έχουν οι Πολιτικοί Υπομηχανικοί, υπό τους περιορισμούς του Β.Δ. 769/1972. Πέραν των ανωτέρω αναφερόμενων, ουδείς άλλος επαγγελματίας δύναται εκ του νόμου να συντάσσει εξαρτημένο τοπογραφικό διάγραμμα.
Επιπροσθέτως είναι σαφές ότι η σύνταξη εξαρτημένων τοπογραφικών διαγραμμάτων από πρόσωπα μη έχοντα τα επαγγελματικά δικαιώματα και τα νόμιμα προσόντα καθιστά αυτομάτως το αντικείμενο της μελέτης μη αποδεκτό και βεβαίως θέτει σε αμφισβήτηση την ταυτότητα της όποιας πράξης εκδίδεται με βάση το συγκεκριμένο τοπογραφικό διάγραμμα και δημιουργεί πιθανώς θέμα νομιμότητας και ενδεχόμενης ακύρωσης αυτής. Συμπερασματικά εκ των ανωτέρω εκτεθέντων προκύπτει ότι, για την έκδοση πράξεων που απαιτούνται τοπογραφικά διαγράμματα εξαρτημένα από το Ελληνικό Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς (Ε.Γ.Σ.Α. ’87), θα πρέπει να γίνονται δεκτά αυτά και μόνο που έχουν συνταχθεί από τους Διπλ. Αγρονόμους Τοπογράφους Μηχανικούς και τους Διπλ. Πολιτικούς Μηχανικούς.
Παρακαλούμε λοιπόν για την εκ μέρους σας πιστή εφαρμογή και τήρηση των προαναφερομένων διατάξεων της ισχύουσας Νομοθεσίας με σκοπό την έκδοση ορθών και σύννομων πράξεων, τη διαφύλαξη της νομιμότητας και του Δημοσίου συμφέροντος.
Η Πρόεδρος ΤΕΕ Πελοποννήσου
Χαρίκλεια Δ. Τσιώλη Πολ. Μηχ. Ε.Μ.Π.- M.Sc.”

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
1. Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου
– Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Πελοποννήσου
– Δ/νση Υδάτων Πελοποννήσου
– Δ/νσεις Δασών & Δασαρχεία (ενημέρωση αρμοδίων Υπηρεσιών)
– Δ/νση Δημόσιας Περιουσίας (ενημέρωση αρμοδίων Υπηρεσιών)
2. Περιφέρεια Πελοποννήσου (ενημέρωση αρμοδίων Υπηρεσιών) – Περιφ. Ενότητες Περιφ. Πελοποννήσου (ενημέρωση αρμοδίων Υπηρεσιών)
3. Υπηρεσίες Δόμησης Δήμων Περιφέρειας Πελοποννήσου
4. Συμβολαιογραφικό Σύλλογο Εφετείου Ναυπλίου (ενημέρωση μελών)
5. Γραφεία Κτηματογράφησης & Κτηματολογικά Γραφεία Περιφέρειας Πελοποννήσου
6. Εφορίες Αρχαιοτήτων Περιφέρειας Πελοποννήσου