Τετάρτη, 27 Ιανουαρίου 2016

Προτάσεις Συνηγόρου του Πολίτη για ταχύτερη διεκπεραίωση πολεοδομικών υποθέσεων

Νοµοθετικές και λειτουργικές προτάσεις, με στόχο την επίλυση των ζητημάτων που προκύπτουν από τις µακρόχρονες καθυστερήσεις διεκπεραίωσης των πολεοδοµικών υποθέσεων, υπέβαλε ο Συνήγορος του Πολίτη στους αρμόδιους Υπουργούς.

Τα σχετικά προβλήματα, όπως επισημαίνει οφείλονται, στην ανεπιτυχή εφαρμογή του νοµοθετικού πλαισίου, στην ελλιπή στελέχωση και στα σοβαρά οργανωτικά ζητήματα των πολεοδοµικών υπηρεσιών. 

Μεταξύ άλλων επισηµαίνεται ότι εξαιτίας της αδυναµίας οργάνωσης αυτοτελών πολεοδοµικών υπηρεσιών εκ µέρους των περισσοτέρων ∆ήµων (ν. 3852/10) και της µη περαιτέρω πρακτικής δυνατότητας υποστήριξής τους από τις αντίστοιχες υπηρεσίες των κεντρικών ∆ήµων, εµφανίζονται ακραία προβλήµατα κακοδιοίκησης, τα οποία, κυρίως, αφορούν την αδυναµία τήρησης της διαδικασίας περί αυθαιρέτων και την καθυστέρηση έκδοσης οικοδοµικών αδειών. 

Τα προβλήµατα, όπως τονίζει ο Συνήγορος, διαιωνίζονται και πολλαπλασιάζονται λόγω των συνεχών παρατάσεων των µεταβατικών διατάξεων για τη σύσταση των δηµοτικών υπηρεσιών δόµησης. 

Ο Συνήγορος του Πολίτη θεωρεί ως προτεραιότητα τη µη περαιτέρω παράταση του χρονικού σηµείου έναρξης άσκησης από τους ∆ήµους των θεσµοθετηµένων, µε τον Καλλικράτη, πολεοδοµικών τους αρµοδιοτήτων, καθώς και τη θέσπιση καταληκτικής προθεσµίας για την υποχρεωτική περαίωση υλοποίησης των νέων δηµοτικών υπηρεσιών. 

Επίσης, η Αρχή κρίνει ότι σηµαντική βοήθεια θα προσφέρει η δηµιουργία βάσης δεδοµένων στο Υπουργείο Εσωτερικών για τη συγκέντρωση πληροφοριών, µε στόχο την εκτίµηση της ορθής λειτουργίας και των αναγκών των ∆ήµων (πχ. στελέχωση – υλικοτεχνική υποδοµή), σε σχέση µε τις υπό σύσταση πολεοδοµικές υπηρεσίες. 

Οι θέσεις της Αρχής βασίζονται στην εµπειρία που αποκόµισε από το χειρισµό σχετικών αναφορών.