Τετάρτη, 2 Δεκεμβρίου 2015

Απόψεις: Διαχωρισμός του ζητήματος των ημιυπαιθρίων χώρων από το πρόβλημα των αυθαιρέτων

Διαχωρισμός του ζητήματος των ημιυπαιθρίων χώρων από το πρόβλημα των αυθαιρέτων της Χώρας 


Α. Το βαθύ πρόβλημα των αυθαιρέτων της Χώρας ήδη από την δεκαετία του 1990 με την ανοχή της Πολιτείας επιδεινώθηκε από την κατάληψη των υποχρεωτικά ελεύθερων ημιυπαίθριων χώρων στα δομούμενα ακίνητα. Οι πρόσφατες ταμειακού προσανατολισμού πρωτοβουλίες δεν αποδίδουν, ενώ οι βάσιμες αντιδράσεις της ΠΟΜΙΔΑ περί του ύψους τ ων προστίμων δεν έχουν βρει πειστικό αντίλογο. 

Β. Πέραν των ταμειακής στόχευσης πρόσφατων μέτρων, καθόλα ανεκτών υπό τις συνθήκες δημοσιονομικής έκτακτης ανάγκης της Χώρας, δεν πρέπει να παραγνωρισθεί και η ανάγκη τήρησης της πολεοδομικής νομιμότητας και του περιβαλλοντικού ισοζυγίου στις προτεινόμενες λύσεις, για να αποφευχθούν οι έλεγχοι αντισυνταγματικότητας ελλείψει προφανούς οφέλους στην στάθμιση κοινωνικών συμφερόντων. Είναι γεγονός ότι οι ημιυπαίθριοι χώροι στο ηλιόλουστο μεσογειακό περιβάλλον της Χώρας μας είναι απαραίτητο στοιχείο αρχιτεκτονικής και δομικής στο στεγαστικό δυναμικό. Οι καταχρήσεις όμως διά τ ων αυθαίρετων κατασκευών εξαλείφουν τους σκοπούς του νομοθέτη. 

Πρόταση θα μπορούσε να είναι αντί της απαίτησης από την πολιτεία χρηματικής καταβολής επί μεγάλο διάστημα "προστίμων" και άλλων χρηματικών διοικητικών ποινών να επιβληθεί η υποχρεωτική άμεση οριστική τακτοποίηση των δομημένων ημιυπαίθριων χώρων (τακτοποίηση και όχι "νομιμοποίηση" - ο αδόκιμος όρος παραπέμπει σε ναρκωτικά, παράνομους μετανάστες και προϊόντα εγκλήματος...), εφ' όσον η παράτυπη αυτή δόμηση δεν επηρεάζει ουσιωδώς την αρχικώς εγκριθείσα αρχιτεκτονική μορφή του οικοδομήματος βάσει καταβολής χρηματικού ποσού. Το συλλεγόμενο χρηματικό ποσό ως λόγο υπέρτερου δημοσίου συμφέροντος θα μπορούσε να χρηματοδοτήσει την διατήρηση του αρχιτεκτονικού πλούτου της Χώρας. Συγκεκριμένα κατόπιν εκπόνησης ειδικών μελετών ανά πολεοδομική ενότητα οι ιδιοκτήτες κτιρίων με κλειστούς ημιυπαίθριους χώρους θα έχουν την υποχρέωση (α) είτε εντός ελάχιστου διαστήματος να αποκαταστήσουν την νόμιμη μορφή του ακινήτου με κόστος και ενέργειές τους (β) είτε θα καταβάλουν ποσό προστίμου εφάπαξ ίσου με το πέντε τοις εκατόν (5%) της αξίας του επίμαχου ακινήτου, το δε ποσό θα χρηματοδοτήσει την από την Πολιτεία ανέκκλητη κήρυξη κτιριακών ενοτήτων ως προστατευομένων κτιριακών συνόλων με ενδιαφέρουσες προσόψεις και διατηρητέα αρχιτεκτονικά στοιχεία ανά την Χώρα και την διηνεκή συντήρηση των χαρακτηρισθέντων συνόλων. 

Γ. Το όφελος του Δημοσίου από την πρόταση είναι προφανές ενώ η αύξηση της αγοραίας αξίας των ακινήτων θα επιφέρει έσοδα από την φορολόγηση των ακινήτων αζήμια για το Δημόσιο. 

Ιωάννης Ελ. Κυμιωνής 
Δικηγόρος ΔΣΑ - ΝΥ ΟΑΕΔ
e-mail: ioanniskymionis@yahoo.gr


Πηγή