Κυριακή, 27 Δεκεμβρίου 2015

Ολυμπία Οδός: Σε δημοπράτηση το πρώτο τμήμα του Πάτρα-Πύργος, το 2019 η ολοκλήρωση

O κύβος ερρίφθη. 9 μήνες αφότου ακυρώθηκε η μοναδική εργολαβία για τον αυτοκινητόδρομο Πάτρα-Πύργος και αφού μεσολάβησαν ντουζίνες ερωτήσεων στη Βουλή διαμαρτυρίες φορέων και πολλές υπερβολές, σήμερα έχουμε επίσημα στον αέρα την προκήρυξη της πρώτης δημοπράτησης του οδικού άξονα. 

Πρόκειται, για το τμήμα Δουναϊικα-Πύργος μήκος 8.145 μέτρων με κόστος 67,2 εκ. ευρώ (ποσό με ΦΠΑ). 

Η δημοπράτηση του έργου θα γίνει στις 8 Μαρτίου 2016 και αναμένεται να συγκεντρώσει το ενδιαφέρον όλων των μεγάλων τεχνικών εταιρειών της χώρας. 

Η διάρκεια υλοποίησης των έργων ορίστηκε σε 42 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. Υπολογιστικά αν το έργο ξεκινήσει το Φθινόπωρο του 2016 τότε το έργο θα ολοκληρωθεί στο πρώτο τρίμηνο του 2019. 

Η χρηματοδότηση του έργου σύμφωνα με τις εξαγγελίες που έχουν γίνει θα έλθει από το νέο ΕΣΠΑ και συγκεκριμένα μέσω του προγράμματος ΥΜΕ-ΠΕΡΑΑ, αλλά στην προκήρυξη δεν αναφέρεται τίποτα σχετικό. 

Στο ποσό υπάρχει και η προαίρεση επιπλέον 3,4 εκ.ευρώ για την ανακατασκευή του οδοστρώματος του τμήματος Πύργος-Αρχαία Ολυμπία  μήκους 8 χλμ. 

Σύμφωνα με πρόσφατες δηλώσεις του Υπουργού Υποδομών Χρήστου Σπίρτζη, μέσα στο 2016 ανά 30-40 ημέρες θα δημοπρατείται και ένα τμήμα με στόχο μέσα στο πρώτο οκτάμηνο θα έχουν διενεργηθεί όλες οι δημοπρατήσεις. Τα έργα θα ξεκινήσουν να υλοποιούνται από τα τέλη του 2016 και αναμένεται να ολοκληρωθούν την διετία 2019-2020. 


ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ 

Το έργο θα εκτελεστεί μέσα στα διοικητικά όρια του Νομού Ηλείας. Τα προς κατασκευή έργα είναι:
(α) Αυτ/μος Πάτρα — Πύργος στο τμήμα από Χ.Θ.66+360 μέχρι Χ.Θ.74+500, μήκους 8,14 km, το οποίο διαμορφώνεται με νέα χάραξη.
(β) Ανισόπεδος Κόμβος Πύργου (Χ.Θ.73+843).
(γ) Νέοι και αναβαθμιζόμενοι παράπλευροι και κάθετοι δρόμοι.
(δ) Λοιπά συνοδά έργα, δηλ. έργα αποχέτευσης ομβρίων — αποστράγγισης, έργα σήμανσης — ασφάλισης — περίφραξης, μεγάλα και μικρά τεχνικά έργα, έργα περιβάλλοντος, εγκαταστάσεις οδοφωτισμού, τηλεφωνοδότησης, δικτύων άρδευσης — πυρόσβεσης, κ.λπ.
(ε) Εργασίες πρασίνου.
(στ) Προσωρινές παραλλαγές οδών και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις κατά την διάρκεια κατασκευής των έργων.
 

Στο αντικείμενο του προς κατασκευή έργου περιλαμβάνεται η εκτέλεση των κάθε είδους χωματουργικών εργασιών (με τα σχετικά έργα δανειοθαλάμων και αποθεσιοθαλάμων), τεχνικών έργων (γεφυρών, Άνω και Κάτω Διαβάσεων, οχετών, τοίχων, κρασπεδορείθρων, πλακοστρώσεων κ.λπ.), έργων ευστάθειας πρανών και βελτίωσης συμπεριφοράς των έργων έναντι υποχωρήσεων (εξυγιάνσεις), οδοστρωσίας, ασφαλτικών, σήμανσης (κατακόρυφης και οριζόντιας), ασφάλισης, περίφραξης των οδικών έργων, αποχέτευσης-αποστράγγισης, ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων (οδοφωτισμού, άρδευσης, υποδομής τηλεφωνοδότησης, κ.λπ.), εγκατάστασης πρασίνου, άρδευσης πρασίνου, συντήρησης πρασίνου, μετατόπισης — αποκατάστασης δικτύων ΟΚΩ κ.λπ. 

Ο Κύριος του Έργου μπορεί να ασκήσει δικαίωμα προαίρεσης για επιπλέον ποσό μέχρι 3.400.000,00 EUR (με ΦΠΑ). Το δικαίωμα μπορεί να ασκηθεί οποτεδήποτε εντός τριετίας από την σύναψη της Σύμβασης και θα αφορά στην εκτέλεση εργασιών ανακατασκευής του οδοστρώματος της υφιστάμενος Ν.Ε.Ο. Πάτρας — Πύργου μήκους 8 χλμ περίπου από τον Α.Κ. Πύργου μέχρι τον κόμβο προς Αρχαία Ολυμπία. 

Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά οι εργασίες αυτές θα περιλαμβάνουν αποξέσεις, κατασκευή νέων ασφαλτικών στρώσεων, διαγραμμίσεις, πληροφοριακές πινακίδες, ρυθμιστικές πινακίδες, καθώς και όλα τα απαιτούμενα έργα προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων συμπεριλαμβανομένων των σχετικών μελετών. 

Η τιμολόγηση των εργασιών της προαίρεσης θα γίνει σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα οικεία άρθρα της Διακήρυξης και της Ε.Σ.Υ. με την επισήμανση ότι η δαπάνη των προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων και των οικείων μελετών τους περιλαμβάνεται ανηγμένη στην Οικονομική Προσφορά των Διαγωνιζομένων. 

Νίκος Καραγιάννης

Πηγή