Τρίτη, 24 Νοεμβρίου 2015

Δημοπρατείται την 1η Δεκεμβρίου το έργο για την λήψη μέτρων πυροπροστασίας στα κλειστά γυμναστήρια Γαργαλιάνων & Κυπαρισσίας


Ο Δήμος Τριφυλίας διακηρύττει ότι την 1η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. (λήξη παράδοσης των προσφορών) στο Δημοτικό Κατάστημα Φιλιατρών του Δήμου Τριφυλίας, θα διεξαχθεί με πρόχειρη Δημοπρασία με το σύστημα του ενιαίου ποσοστού έκπτωσης, πάνω σε συμπληρωμένο έντυπο οικονομικής προσφοράς της υπηρεσίας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1418/84 όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και βελτιώθηκε με τους Ν. 3669/08, N. 3263/04, Ν. 3212/03, Ν. 2940/01, Ν. 2372/96, Ν. 2338/95, Ν. 2229/94, τις διατάξεις του Π.Δ. 334/00, Π.Δ. 609/85, Π.Δ. 210/97, κ.α. όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα για την κατασκευή του έργου με τίτλο: "Εφαρμογή εγκεκριμένων από την πυροσβεστική υπηρεσία μελετών ενεργητικής πυροπροστασίας στα κλειστά γυμναστήρια Γαργαλιάνων και Κυπαρισσίας".  

Ο προϋπολογισμός των δημοπρατούμενων εργασιών του έργου, με βάση τη μελέτη με αριθμό θεώρησης 83/2015 από το  Τμήμα Μελετών, Εκτέλεσης Έργων & Πολ. Προστασίας της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολ. Προστασίας του Δήμου Τριφυλίας, ανέρχεται στο ποσό των 15.051,60 ΕΥΡΩ (χωρίς Φ.Π.Α.) και στο ποσό των 18.513,46 ΕΥΡΩ (με Φ.Π.Α.).   

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση, να παραλαμβάνουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λπ.) από το Τμήμα Μελετών, Εκτέλεσης Έργων & Πολ. Προστασίας της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολ. Προστασίας του Δήμου Τριφυλίας στο Δημοτικό Κατάστημα Φιλιατρών, Ηρώων Πολυτεχνείου 2, Τ.Κ. 24300, Φιλιατρά, πληροφορίες κ. Χρήστος Μπαρκάς, τηλ.: 27613 60018, μέχρι και την ημέρα του διαγωνισμού (Τρίτη 01/12/2015).  

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 
α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον ανήκουν: στην Α1 τάξη πτυχίου και άνω, για έργα κατηγορίας ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ 
β. Εγγεγραμμένες στα Μητρώα Περιφερειακών Ενοτήτων Εργοληπτικών Επιχειρήσεων για έργα κατηγορίας ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ, σύμφωνα με τα  άρθρα 105 και 106 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ). 
γ. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες στους καταλόγους αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π. 
δ.  Προερχόμενες από ως ανωτέρω β΄ κράτη, στα οποία δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική και ποσοτική άποψη.  

Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό ορίζεται σε 2% επί του προϋπολογισμού του έργου χωρίς τα κονδύλια της αναθεώρησης και του Φ.Π.Α. δηλαδή τριακόσια ένα ευρώ & τρία λεπτά (301,03) και η σχετική εγγυητική επιστολή θα απευθύνεται προς το Δήμο Τριφυλίας. Η ισχύς της θα είναι τουλάχιστον έξι (6) μηνών και τριάντα (30) ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι (6) μήνες. 
Οι εργολάβοι Δημοσίων έργων υποχρεούνται να προσκομίσουν όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, που προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις για τα δημόσια έργα, καθώς και δελτίο φορολογικής ενημερότητας. 

Η προθεσμία περάτωσης του έργου είναι δύο (2) μήνες.  

Το έργο χρηματοδοτείται από ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ.  

Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να πάρουν οι ενδιαφερόμενοι από το Τμήμα Μελετών, Εκτέλεσης ‘Εργων & Πολ. Προστασίας της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολ. Προστασίας του Δήμου Τριφυλίας, αρμόδιος υπάλληλος κ. Χρήστος Μπαρκάς (τηλ.: 27613 60018,  e-mail: cbarkas@teemail.gr), τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.   

Κυπαρισσία, 24-11-2015
Ο Δήμαρχος 

Παναγιώτης Κατσίβελας 

Για την αναλυτική διακήρυξη πατήστε εδώ!