Παρασκευή, 24 Ιουλίου 2015

Δημοπρατείται στις 30 Ιουλίου το έργο "Ανακαίνιση κτιρίου τέως δημοτικού σχολείου Βάλτας"


Ο Δήμος Τριφυλίας διακηρύττει ότι την 30η του μηνός Ιουλίου του έτους 2015 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. (λήξη παράδοσης των προσφορών) στο Δημοτικό Κατάστημα Φιλιατρών του Δήμου Τριφυλίας, θα διεξαχθεί με Πρόχειρη Δημοπρασία με το σύστημα: Προσφορά με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης, του άρθρου 6 του Ν. 3669/08, πάνω σε συμπληρωμένο έντυπο οικονομικής προσφοράς της υπηρεσίας, για την κατασκευή του έργου με τίτλο: «Ανακαίνιση κτιρίου τέως δημοτικού σχολείου Βάλτας».

Ο κωδικός Ο.Π.Σ.Α.Α. του έργου είναι: 186589 και πρόκειται για το έργο με τίτλο «Ανακαίνιση κτιρίου τέως δημοτικού σχολείου Βάλτας».

Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: α) κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ, με προϋπολογισμό 34.488,89 (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα), και β) κατηγορία ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ, με προϋπολογισμό 8.976,93 (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα).

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 43.465,83 ΕΥΡΩ (χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.) και στο ποσό των 56.117,84 ΕΥΡΩ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση, να παραλαμβάνουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λπ.) από την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολ. Προστασίας του Δήμου Τριφυλίας στο Δημοτικό Κατάστημα Φιλιατρών, Ηρώων Πολυτεχνείου 2, Τ.Κ. 24300, Φιλιατρά, μέχρι την Πέμπτη 30-07-2015. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 27613 60018, αρμόδιος υπάλληλος Χρήστος Μπαρκάς.

Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το αναθεωρημένο πρότυπο τύπου Β εγκεκριμένο από την Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων.

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις:
α.
α.1 Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ., εφόσον ανήκουν: α) στην Α1 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ και Α1 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ.
α.2 Εγγεγραμμένες στα Μητρώα Περιφερειακών Ενοτήτων Εργοληπτικών Επιχειρήσεων για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΏΝ και ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΏΝ, σύμφωνα με τα άρθρα 105 και 106 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ). 
β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες στους καταλόγους αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π.
γ.  Προερχόμενες από ως ανωτέρω β΄ κράτη, στα οποία δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική και ποσοτική άποψη.

Κοινοπραξίες Εργ. Επ. των παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε συνδυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 16 παρ. 7 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ) (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία) και υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας.

Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του έργου υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 16 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ). Το ποσοστό συμμετοχής της κάθε επιχείρησης στο κοινοπρακτικό σχήμα προκύπτει από τον προϋπολογισμό της κατηγορίας για την οποία αυτή συμμετέχει και δεν είναι απαραίτητο να αναγράφεται. Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω του 10% του προϋπολογισμού του έργου (χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.), εφόσον δεν καλείται στη δημοπρασία, αθροίζεται στον προϋπολογισμό της μεγαλύτερης κατηγορίας.

Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήματος. Γίνονται επίσης δεκτές και μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις ή κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων κατ΄ εφαρμογή  της παρ. 9 του άρθρου 16 του ν. 3669/08 («κύρια κατηγορία»). Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για τη συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνισμούς για την κατασκευή Δημοσίων Έργων. 

Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό ορίζεται σε 2 % επί του προϋπολογισμού του έργου χωρίς Φ.Π.Α. δηλαδή εννιακόσια δώδεκα ευρώ και σαράντα εννέα λεπτά (912,49 €) και η σχετική εγγυητική επιστολή θα απευθύνεται προς το Δήμο Τριφυλίας. Η ισχύς της θα είναι τουλάχιστον διακοσίων δέκα (210) ημερολογιακών ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εκατόν ογδόντα (180) ημερολογιακές ημέρες.

Προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο (παρ. 3 του άρθρου 242 του Ν. 4072/11.04.2012 ΦΕΚ 86Α) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 51 του Ν. 3669/08 ΦΕΚ 116Α.

Η προθεσμία περάτωσης του έργου είναι ενενήντα (90) ημερολογιακές ημέρες.

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Τριφυλίας. 

Για την αναλυτική διακήρυξη πατήστε εδώ!