Τρίτη, 7 Απριλίου 2015

Κατανέμονται 25 εκατ. ευρώ για συντήρηση σχολείων - 47.455,46 ευρώ στο Δήμο Τριφυλίας

Το ποσό των 25.000.000,00 ευρώ από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2015, εγκρίθηκε σε όλους τους Δήμους της Χώρας, για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων τους.  Το ποσό προορίζεται για τη κάλυψη λειτουργικών αναγκών των σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Τα ποσά θα καταβληθούν στους δικαιούχους Δήμους με Χρηματική Εντολή του Υπουργείου προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.

Οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, στις οποίες κοινοποιείται η απόφαση θα πρέπει να μεριμνήσουν για την άμεση απόδοση από τους ΟΤΑ χωρικής αρμοδιότητάς τους στις οικείες Σχολικές Επιτροπές ή Σχολικές Εφορείες. 

Κατανέμονται 25 εκατ. ευρώ για συντήρηση σχολείων