Κυριακή, 18 Ιανουαρίου 2015

Στήριξη, κατάρτιση και απασχόληση στον αγροτικό τομέα για 80 άτομα στη Μεσσηνία

Στόχο την εξασφάλιση της δημιουργίας θέσεων απασχόλησης για ανέργους, ως αποτέλεσμα διάγνωσης εξειδικευμένων τοπικών αναγκών και ανάδειξης των αναπτυξιακών δυνατοτήτων στις περιοχές παρέμβασης, έχει η πράξη «Στήριξη - Κατάρτιση - Απασχόληση στον τομέα της γεωργίας στην Μεσσηνία».

Η πράξη αφορά στην προετοιμασία των ανέργων ωφελουμένων και περιλαμβάνει όλες τις απαραίτητες ενέργειες από τη διαδικασία επιλογής μέχρι και την επιβεβαίωση της εξασφάλισης της δημιουργίας θέσεων απασχόλησης. Το συνολικό έργο έχει ως πεδίο αναφοράς την τοπική αγορά εργασίας της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας και επικεντρώνεται στην υποστήριξη των ωφελουμένων και των επιχειρήσεων για τη σύζευξη της προσφοράς και της ζήτησης εργασίας στον αγροτικό τομέα. Έμφαση δίνεται τόσο στην εξυπηρέτηση των αναγκών της υπάρχουσας τοπικής επιχειρηματικής κοινότητας, που ήδη δραστηριοποιείται στον τομέα αυτόν, όσο και στη διεύρυνση αυτής μέσω της υποστήριξης και ενίσχυσης νέων επιχειρηματιών και της ανάδειξης νέων βιώσιμων πεδίων δραστηριότητας.

Συνολικά προβλέπονται δύο δράσεις. Η πρώτη έχει τις υποκατηγορίες: δημιουργία μητρώου τοπικών παραγωγών και τοπικών προϊόντων, οδηγός προώθησης τοπικών προϊόντων και μελέτη καταγραφής βαθμού ενσωμάτωσης νέων τεχνολογιών και αξιοποίησης ηλεκτρονικού εμπορίου και η δεύτερη τις υποκατηγορίες: ανάπτυξη και λειτουργία δικτύου τοπικών και υπερτοπικών φορέων, λειτουργία ανοιχτού portal επικοινωνίας και διαβούλευσης, προώθηση συμμαχιών τοπικής ανάπτυξης και ολοκληρωμένο πρόγραμμα δικτύωσης «Workshops – Visit Studies – Fam Trips».

Αφορά 80 άτομα και η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη για τον υπολογισμό της κοινοτικής συνδρομής ανέρχεται σε 315.000 ευρώ.

Σε 150 συνολικά άτομα των Δήμων Καλαμάτας, Οιχαλίας, Τριφυλίας, Μεσσήνης και Δυτικής Μάνης αναφέρεται η πράξη «Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση στη Μεσσηνία», που έχει συνολικό προϋπολογισμό 530.000 ευρώ.
Το παραγόμενο προϊόν θα είναι η τοποθέτηση στην αγορά εργασίας 120 ανέργων προερχομένων από τους συγκεκριμένους Δήμους της περιοχής παρέμβασης, αλλά και η επιχειρηματική και συμβουλευτική υποστήριξη 30 επιπλέον ωφελουμένων (αγροτών με χαμηλό εισόδημα και νέων επιστημόνων) στην προσπάθεια μετεξέλιξης και
εκσυγχρονισμού της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας.
Προβλέπονται συνολικά 6 δράσεις. Η πρώτη περιλαμβάνει μελέτη για την καταγραφή και ανάδειξη των προοπτικών διακίνησης και εμπορίας των γεωργικών προϊόντων της Περιφερειακής Ενότητας.
Η δεύτερη περιλαμβάνει μια έκθεση αναφοράς που θα προτείνει την εισαγωγή – υιοθέτηση μεθοδολογικών εργαλείων και πρακτικών ανεύρεσης και κινητοποίησης επιχειρήσεων για πρόσληψη ωφελουμένων, έκθεση που θα προτείνει την εισαγωγή – υιοθέτηση μεθοδολογικών εργαλείων και πρακτικών ενίσχυσης της αποτελεσματικότητας στο σκέλος της δημιουργίας κοινωνικών επιχειρήσεων, ημερίδες για τη δικτύωση των τοπικών και παραγωγικών φορέων, δημιουργία forum για τους ωφελούμενους και για κάθε ενδιαφερόμενο, διοργάνωση εκδηλώσεων «ημερών καριέρας», εκπαιδευτικό και ενημερωτικό υλικό, αποστολές ωφελουμένων σε 3 εκθέσεις.
Η τρίτη περιλαμβάνει ιστοσελίδα, - διαδικτυακή διαδραστική πύλη, υπηρεσίες διαχείρισης της ιστοσελίδας, ενημερωτικά δελτία, έκδοση περιοδικού, φυλλάδια, αφίσες, ενημερωτικά δελτία, ραδιοτηλεοπτικά μηνύματα, ημερίδες, διαφημιστικές καταχωρήσεις κ.ά.
Η πέμπτη δράση περιλαμβάνει 6 προγράμματα κατάρτισης με 120 ωφελούμενους.
Η έκτη δράση περιλαμβάνει, ανάμεσα σε άλλα, οργανωμένες εκστρατείες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης, κινητές μονάδες ενημέρωσης - λειτουργία info desk, 200 συνεδρίες για την επιλογή και διάγνωση των αναγκών των ωφελουμένων, εκθέσεις αναφοράς για την πορεία επί τρίμηνο των άμεσα επωφελούμενων του Σχεδίου Δράσης, επιχειρηματικά σχέδια, 5 θεματικά εργαστήρια / τεχνικές συναντήσεις, διοργάνωση ημερίδας με θέμα «Δυνατότητες Χρηματοδοτικής Υποστήριξης για την Ίδρυση νέων Επιχειρήσεων». - See more at: http://www.tharrosnews.gr/news/content/%CF%84%CE%BF%CF%80%CE%B9%CE%BA%CE%AC-%CF%83%CF%87%CE%AD%CE%B4%CE%B9%CE%B1-%CE%B1%CF%80%CE%B1%CF%83%CF%87%CF%8C%CE%BB%CE%B7%CF%83%CE%B7%CF%82-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B7-%CE%BC%CE%B5%CF%83%CF%83%CE%B7%CE%BD%CE%AF%CE%B1-%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%BF%CF%8D%CE%BD-150-%CE%AC%CF%84%CE%BF%CE%BC%CE%B1#sthash.Uhhy2MCH.dpuf