Τρίτη, 20 Ιανουαρίου 2015

Μέχρι 30 Ιουνίου 2016 η συγχώνευση των ΔΕΥΑ

Μέχρι 30 Ιουνίου 2016 παρατείνεται η προθεσμία για τις ΔΕΥΑ να προχωρήσουν στη συγχώνευση των υπηρεσιών ύδρευσης και αποχέτευσης για το σύνολο της εδαφικής περιοχής του Καλλικρατικού δήμου.

Σύμφωνα με την  παρ. 6 του άρθρου 109 του ν.3852/2010, όπως αυτή αντικαταστάθηκε με την παρ. 6 του άρθρου 10 του ν.4071/2012 (Α’ 85) και με το άρθρο 4 της από 31.12.2012 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 256), οι Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης και Αποχέτευσης όφειλαν μέχρι στις 31 Δεκεμβρίου του 2014 να συγχωνευτούν σε μια και η αρμοδιότητα της νέας, μετά τη συγχώνευση, Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης εκτείνεται υποχρεωτικά στο σύνολο της εδαφικής περιοχής του δήμου.