Σάββατο 25 Ιανουαρίου 2014

Τα πεζοδρόμια και η συντήρησή τους


Τα πεζοδρόμια των κοινόχρηστων χώρων κατασκευάζονται, ανακατασκευάζονται, επισκευάζονται και συντηρούνται με σκοπό να διασφαλίζεται η συνεχής, ασφαλής και χωρίς εμπόδια κυκλοφορία των πεζών σε όλη την επιφάνειά τους και η χρήση τους από άτομα με ειδικές ανάγκες, εφόσον επιτρέπεται από τη μορφολογία του εδάφους.

Υπόχρεοι για την κατασκευή, επισκευή και συντήρηση των πεζοδρομίων και των τεχνικών έργων που τα αποτελούν (κράσπεδα, ρείθρα, υπόστρωμα και επίστρωση ή επικάλυψη) είναι οι ιδιοκτήτες των παρόδιων ακινήτων μπροστά στα οποία βρίσκονται.


Η κατασκευή, ανακατασκευή ή επισκευή των πεζοδρομίων, μπορεί να γίνεται από τον Δήμο σε βάρος και για λογαριασμό είτε των ιδιοκτητών των παρόδιων ακινήτων, είτε φορέων εκτέλεσης έργων, εφόσον αυτά δεν έχουν κατασκευασθεί ή επισκευασθεί ακόμα ή δεν έχουν, τηρηθεί οι προδιαγραφές που ισχύουν για την κατασκευή ή επισκευή τους.

Απαγορεύεται αυστηρά  η στάση και η στάθμευση οχημάτων επί των πεζοδρομίων!! 


Η στάση ή στάθμευση οχήματος απαγορεύεται: (source ©: www.glavopoulos.gr)
Η στάση ή στάθμευση οχήματος απαγορεύεται (source ©: www.glavopoulos.gr)


Η στάση ή στάθμευση οχήματος απαγορεύεται (source ©: www.glavopoulos.gr)